تصویر انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی

کد کالا: 201169005
۸۹۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
کتاب حاضر در دوبخش:مطالعه اقتصاد کلان ومطالعه اقتصاد خرد تشکیل شده است.دربخش اول سعی شده به صورت خلاصه اماکاربردی خوانندگان رابامسائل مربوط به اقتصاد کلان جامعه،بازارهای مختلف وصنایع آشنا نماییم ودربخش دوم نسائل ساختاری وشاخص های کاربردی مورد نیاز درتحلیل شرکت راتوضیح داده ایم.

-*عنوان و نام پدیدآور:انتخاب ساهم برتر به روش تحلیل بنیادی/مولف علینقی رفیعی امام
-*مشخصات نشر:تهران:نص 1387
-*مشخصات ظاهری244 :ص
-*رده بندی کنگره:1386    7ر 2ف/HB780
-*رده بندی دیویی:339
-*شماره کتابشناسی ملی:1155564

--*سرفصلها:
-*بخش اول:تحلیل اقتصاد کلان
-*فصل 1:تجزیه وتحلیل اقتصاد کلان
-*فصل 2:تجزیه وتحلیل بازارها
-*فصل 3:تجزیه وتحلیل صنعت
-*بخش دوم:تحلیل اقتصاد خرد
-*فصل چهارم:تعریف ونحوه تجزیه وتحلیل صورت های مالی شرکت
-*فصل پنجم:معرفی برخی شاخص های کاربردی برای استفاده در فرآیند

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند