تصویر پیش به سوی هدف

پیش به سوی هدف

--*چکیده:
این کتاب برای بلند همتانی نگاشته شده است که می خواهند راه سریع تر بپیمایند.اگر شما نیز اینگونه فکر می کنید ومی خواهید،پس این کتاب برای شما نیز نگاشته شده است.مطالبی که دراین کتاب بیان شده ،در سال ها تلاش وکار دشوار برای رسیدن به اهداف مهمتان صرفه جویی می کند وبه شما این امکان را می دهد که سریع تر به خواسته هایان دست پیدا کنید.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :288 ص
-*رده بندی کنگره:4 ت4 ه/BF505
-*رده بندی دیویی:158/1
-*شماره کتابشناسی ملی:272-85 م
--*سرفصلها:
-*بخش اول:پتانسیل خود را آژاد کنید
-*بخش دوم:مسئولیت زندگی خود رابه عهده بگیرید
-*بخش سوم:آینده خود را بسازید
-*بخش چهارم:ارزش های خود را بشناسید
-*بخش پنجم:اهداف واقعی خود را مشخص کنید
-*بخش ششم:در مورد هدف اصلی ونهایی تان تصمیم بگیرید
-*بخش هفتم:باورهای خود را تحلیل کنید
-*بخش هشتم:از شروع آغاز کنید
-*بخش نهم:پیشرفت های خود را اندازه بگیرید
-*بخش دهم:جاده را هموار کنید
-*بخش یازدهم:درزمینه کاری خود به یک متخصص تبدیل شود
-*بخش دوازدهم:با اشخاص مناسب،معاشرت کنید
 -*بخش سیزدهم:نقشه کار را طراحی کنید
-*بخش چهاردهم:زمان را به درستی مدیریت کنید
-*بخش پانزدهم:هدف هایتان را روزانه مرور کنید
-*بخش شانزدهم:هدف هایتان را پیوسته مجسم کنید
 -*بخش هفدهم:ذهن فوق هوشیار خود را فعال کنید
-*بخش هجدهم:همواره انعطاف پذیر باشید
-*بخش نوزدهم:خلاقیت درونی خود را رها کنید
-*بخش بیستم:هر روز کاری انجام دهید
-*بخش بیست ویکم:ایستادگی کنید تا موفق شوید
-*نتیجه گیری

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند