متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی

مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی

--*چکیده
کتاب مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی چنانچه بر مفاهیم ,الگوها ,تجربیات و مستندات  و متد های محکم و مدون علمی و عملی استوار باشد ,قطعا گزینه ای بی بدیل برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که می خواهند در عرصه داخلی و بین المللی به صورت موفق عمل کنند.در این کتاب با چنین دیدگاهی تهیه و تدوین شده است و جنبه ها و ابعاد مختلف مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی را با نگرش علمی و کاربردی مورد توجه قرار داده است.


--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :269ص مصور,جدول,نمودار
-*یادداشت:کتابنامه :ص .262.
-*موضوع:بانکداری اختصاصی
-*سر شناسنامه:تیز فهم داش,مهدی1356
-*رده بندی کنگره:1392 4 م 9ت/ال1978
-*رده بندی دیویی:332/123
-*شماره کتابشناسی ملی:3348193


--*سرفصل ها
-*فصل اول:به سوی شناخت مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
-*فصل دوم:بازیگران صنعت مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
-*فصل سوم:طراحی سازمانی
-*فصل چهارم:مشتریان بانکداری اختصاصی
-*فصل پنجم:محصولات و خدمات مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
-*فصل ششم:کیفیت خدمات در بانکداری اختصاصی
-*فصل هفتم:کانال های توزیع در بانکداری اختصاصی
-*فصل هشتم:رفتار مالی در مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
-*فصل نهم:چشم انداز جهانی ثروت
-*فصل دهم:چالشهای بانکداری اختصاصی