متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر حقوق و اقتصاد کسب و کار

حقوق و اقتصاد کسب و کار

فهرست فصلهای کتاب:
1- مقررات ورود به کسب وکار
2- اعتبارات مالی خصوصی در 129 کشور
3- حقوق و اقتصاد معامله با اشخاص وابسته
4- اثر مالیات شرکتها بر سرمایه گذاری و کارآفرینی
5- مقررات گذاری در خصوص کار
6- تجارت در موعد مقرر
7-دادگاه‌ها
8- به اجرا گذاشتن بدهی‌ها