متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر حقوق تجارت(کاربردی)

حقوق تجارت(کاربردی)

--*چکیده:
این کتاب در چهار گفتار تدوین یافته که در گفتار اول ضمن تعریف واژه حقوق و مبانی و منشا آن به حقوق تجارت و مبانی آن نیز اشاره شده است,درگفتار دوم اختصاص به شرکتهای تجاری دارد و در گفتار سوم در زمینه اسناد اعتباری است و در گفتارآخر با عنوان معاملات تجاری آمده است.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :175 ص
-*موضوع:حقوق تجارت --ایران
-*موضوع:حقوق تجارت --ایران--راهنمای آموزشی(عالی)
-*شناسه افزوده:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
-*رده بندی کنگره:1386 7ح2ر/kmh920
-*رده بندی دیویی:346/5507
-*شماره کتابشناسی ملی:1069833


--*سرفصل ها
-*فصل اول:تعاریف
-*فصل دوم :حقوق تجارت
-*فصل سوم:اشخاص حقیقی و حقوقی
-*فصل چهارم:تاجر و معاملات تجاری
-*فصل پنجم:دفاتر تجاری
-*فصل ششم :ثبت مالکیت تجاری
-*فصل هفتم:شرکتهای تجاری
-*فصل هشتم:اقسام شرکتهای تجاری
-*فصل نهم:شرکتهای سهامی
-*فصل دهم:انواع شرکتهای سهامی
-*فصل یازدهم:شرکت با مسئولیت محدود
-*فصل دوازدهم:اسناد تجاری
-*فصل سیزدهم:سفته
-*فصل چهاردهم:چک
-*فصل پانزدهم:معاملات تجاری -دلالی
-*فصل شانزدهم:حق العمل کاری
-*فصل هفدهم:حمل و نقل
-*فصل هجدهم:ورشکستگی
-*فصل نوزدهم:بورس اوراق بهادار
-*فصل بیستم:بیمه