تصویر حسابرسی داخلی در بانکها

حسابرسی داخلی در بانکها

--*چکیده:
کتاب حاضر در چارچوب قانون عملیات بانکی سنتی بدون ربا و با بهره گیری از تحقیقات مختلف در 9 فصل  تنظیم شده است .

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری     :    376 ص
-*رده بندی کنگره: 1388 5 ح 8 د / 5/ 1707 HG
-*رده بندی دیویی:  8333045- 657
-*شماره کتابشناسی ملی: 1835351

--*سرفصلها:
-*فصل 1: مروری بر تاریخچه و عملیات بانکی در ایران
-*فصل 2:مروری بر مبانی نظری نظارت بر بانک ها
-*فصل 3: کنترل داخلی در بانک ها
-*فصل 4:برنامه حسابرسی داخلی در بانک ها
-*فصل 5: کمیته حسابرسی و جایگاه آن در بانک ها  موسسات اعتباری
-*فصل 6:مدیریت ریسک و رابطه آن با حسابرسی داخلی در بانک ها
-*فصل 7: اعتبار سنجی مشتریان اعتباری و رابطه آن با احتمال خطر حسابرسی داخلی در بانک ها
-*فصل 8:حاکمیت شرکتی در بانک ها و نقش حسابرس داخلی در فرآیند آ«
-*فصل 9:گزارشگری مالی و مدیریتی در بانک ها و نقش حسابرس داخلی در فرآیند آن