تصویر تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری

تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری

کتاب تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری نوشتهٔ دیوید ای. وانس و ترجمهٔ میثم کاویانی و جواد منتظری است. انتشارات بورس این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. درباره کتاب تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری کتاب تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری درمورد ابزارها و تکنیک‌های حل مسائل مالی و تصمیم‌گیری مؤثر در کسب‌وکار سخن گفته است. انتشارات بورس رسماً از سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است. چشم‌انداز این انتشارات، مرجعیت در انتشار کتاب‌های مالی در سطح ایران و منطقه است. این انتشارات افزون بر چاپ کتاب، اقدام به نشر بولتن‌ها، فصل‌نامه‌های سازمان بورس و نیز محصولات نرم‌افزاری همچون دی‌وی‌دیِ حاوی متن کتاب، کتاب صوتی و فلش‌کارت کرده است. مجموعهٔ «کندو» هم یکی از زیرمجموعه‌های انتشارات بورس است که با رویکرد آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد و هوش مالی گروه کودک و نوجوان پدید آمده است. انتشارات بورس که بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ و منتشر کرده، با نظر به گسترش بازارهای مالی و باتوجه‌به نیاز روزافزون طیف گسترده‌ای از دانشجوها و پژوهشگرهای رشته‌های گوناگون (اقتصاد، مدیریت‌ها، مشاورهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذارها و دوستداران موضوعات مربوط به بازار سرمایه و...) تصمیم گرفته با هدف گسترش فرهنگ سرمایه‌داری در دارایی‌های مالی اقدام به انتشار کتاب‌هایی مرتبط کند. خواندن این کتاب را به دوستداران حوزهٔ کسب‌وکار پیشنهاد می‌کنیم.

کد کالا: 101124001
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتـاب حاضـر ترجمـه اثـر « تجزیه وتحلیل مالـی و تصمیم گیـری» بـه قلـم پروفسـور دیوید ایـی وانـس از دانشگاه راتگ رز یکی از دانشگاههای ایالت متحده امریکا در نیوجرسی است. بـه طـور قطـع تاکنـون کتابهـای متعـددی در حـوزه مالـی در کشـورمان تألیـف و ترجمـه شـده اسـت. در ایـن کتـاب، مترجمـان بـا علـم از محتـوای کتابهای چاپ شـده پیشـین در کشـور و با بررسـی ایـن مجموعه از نظر داشـتن محتوایی مناسـب سـعی در افـزودن مباحث تئوریک به شـکل جدیدتـر و بـا رویکـرد دانش افزایـی اقـدام بـه ترجمـه کردنـد. در این مجموعـه، مباحثـی همچون تحلیـل نقطـه سربه سـر، مدیریـت سـرمایه در گـردش، اجاره هـا وغیـره به شـکلی متفاوت از سـایر منابـع و کاربردی تـر ارائـه شـده اسـت. مجموعه حاضـر، مفاهیم ارائه شـده را ضمن بیـان متفاوت، جدیـد، روان و سـاده در ارتبـاط بـا حسـابداری مدیریـت نیز بحث کرده اسـت و میتواند دروسـی همچـون مدیریـت مالـی 1 و 2 بـا رویکـرد تصمیمگیـری بـر مبنـای علـم حسـابداری مدیریـت و همچنیـن دوره های کاربردی مالی برای مدیران را پوشش دهد. با توجه به موارد فوق الذکر مترجمـان سـعی نمودنـد با داشـتن علـم حداقلـی در مباحث مالی و حسـابداری به گونـه ای اقدام به ترجمـه کننـد کـه بـا کمترین خطـا در اختیـار مخاطبان قـرار گیـرد و همچنین برای تکمیـل مباحث خـارج از ایـن کتـاب، فصلـی تحـت عنـوان ادغـام و خریـد در فصـل نوزدهم اضافه شـده اسـت.

کتاب حاضر در نوزده فصل تنظیم گردیده و توسط آقایان میثم کاویانی و جواد منتظری ترجمه شده و انتشارات بورس آن را روانه بازار کتاب کرده است.

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
خرید نسخه دیجیتال