تصویر مدیریت ریسک در نهادهای مالی؛ تدوین پیشنهادات مالی سودآور

مدیریت ریسک در نهادهای مالی؛ تدوین پیشنهادات مالی سودآور

۶۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201138001