• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد 

کد محصول: 2001792
  • نویسنده/مترجم: وهاب قلیچ،با مقدمه دکتر کامران ندری
  • شابک: 978-600-5574-92-0
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
چکیده:
هدف مجموعه پیش رو،شناسائی ومعرفی اقدامات وسیاست های لازم دولت اسلامی،جهت کاهش سطوح نابرابری های درآمدی وبرقراری توزیع عادلانه درآمد در جامعه است.این مجموعه بابیانی از مفاهیم ومعیارهای عدالت توزیعی،وجایگاه ونقش دولت در اقتصاد،اثرات تعدیل اندازه دولت در دو بعد حاکمیتی وتصدیگری را بر شاخص های منتخب توزیع درآمد مورد تحلیل وبررسی قرار داده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری۴۰۸     :  ص
رده بندی کنگره:۲۳۰/۲BP/ق ۸۵د۹     ۱۳۸۹
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۳
شماره کتابشناسی ملی:۳۵۸۲۸۱۲
سرفصلها:
بخش اول:کلیات
بخش دوم:عدالت اقتصادی وتوزیع درآمد
بخش سوم:نقش واندازه دولت در توزیع درآمد در اقتصاد متعارف
بخش چهارم:دولت اسلامی وتوزیع عادلانه در آمد
بخش پنجم:شاخص های توزیع درآمد وشاخص های اندازه گیری اندازه دولت
بخش ششم:تحلیل رگرسیونی اثرات تعدیل اندازه دولت بر شاخص های توزیع درآمد
بخش هفتم:جمع بندی،نتیجه گیری وارائه پیشنهادها
بخش هشتم:منابع ومآخذ