• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی 

کد محصول: 2001689
  • نویسنده/مترجم: علینقی رفیعی امام
  • شابک: 978-964-410-135-9
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب حاضر در دوبخش:مطالعه اقتصاد کلان ومطالعه اقتصاد خرد تشکیل شده است.دربخش اول سعی شده به صورت خلاصه اماکاربردی خوانندگان رابامسائل مربوط به اقتصاد کلان جامعه،بازارهای مختلف وصنایع آشنا نماییم ودربخش دوم نسائل ساختاری وشاخص های کاربردی مورد نیاز درتحلیل شرکت راتوضیح داده ایم.

عنوان و نام پدیدآور:انتخاب ساهم برتر به روش تحلیل بنیادی/مولف علینقی رفیعی امام
مشخصات نشر:تهران:نص ۱۳۸۷
مشخصات ظاهری۲۴۴ :ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۶    ۷ر ۲ف/HB۷۸۰
رده بندی دیویی:۳۳۹
شماره کتابشناسی ملی:۱۱۵۵۵۶۴

سرفصلها:
بخش اول:تحلیل اقتصاد کلان
فصل ۱:تجزیه وتحلیل اقتصاد کلان
فصل ۲:تجزیه وتحلیل بازارها
فصل ۳:تجزیه وتحلیل صنعت
بخش دوم:تحلیل اقتصاد خرد
فصل چهارم:تعریف ونحوه تجزیه وتحلیل صورت های مالی شرکت
فصل پنجم:معرفی برخی شاخص های کاربردی برای استفاده در فرآیند