• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

مسئولیت مدنی کارگزاران بورس 

کد محصول: 100116
  • نویسنده/مترجم: محمد رضا محمدی
  • شابک: 978-600-7872-11-6
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
هدف از نگارش این کتاب،یافتن مبانی و تلقی قانون گذار از مسئولیت مدنی کارگزار بورس در قوانین و مقررات عام و خاص و ضمانت اجرای آنها است.
مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:محمد رضا محمدی
مشخصات نشر:انتشارات بورس
مشخصات ظاهری :۲۶۰ ص
موضوع: :کارگزاران بورس-ایران
موضوع:stockbrokers--Iran
موضوع:مسئولیت حقوق
موضوع:Liability
موضوع:بورس
موضوع:Stock exchanges
رده بندی کنگره:۱۳۹۵ ۵م۳م/۴۶۲۱ HG
رده بندی دیویی:۳۳۲/۶۲۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی:۴۲۵۸۳۴۳
سر فصل ها
بخش اول:کلیات
فصل اول:مفاهیم و انواع مسئولیت
فصل دوم:ماهیت حقوقی کارگزاری بورس
بخش دوم:مبانی و شرایط مسئولیت مدنی کارگزار بورس
فصل اول:مبانی مسئولیت مدنی
فصل دوم:شرایط مسئولیت مدنی
بخش سوم:اسباب و آثار مسئولیت مدنی کارگزار بورس
فصل اول:اسباب مسئولیت مدنی کارگزار بورس
فصل دوم:آثار مسئولیت