• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی 

کتب عمومی مالی


کد محصول: 2001236/001

 • مشخصات ظاهری     :   ص 160
 • رده بندی کنگره: 1392 9ب 2 پ / 4521 HG
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001342

 • مشخصات ظاهری :327 ص.:جدول .
 • موضوع:سهام--قیمت ها--پیش بینی
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001536

 • مشخصات ظاهری :353 ص
 • یادداشت:Japanese candlestick charting techniques:a contemporary guide to the...,c2001
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001508/002

 • مشخصات ظاهری978-964-2522-13-2:
 • رده بندی کنگره:1387  3ت 4پ/HG6041
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001090

 • مشخصات ظاهری     :    376 ص
 • رده بندی کنگره: 1388 5 ح 8 د / 5/ 1707 HG
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001533

 • مشخصات ظاهری:123 ص
 • رده بندی کنگره:2/9ق//HF5386
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100109

 • مشخصات ظاهری:450 ص
 • موضوع:سرمایه گذاری -تجزیه و تحلیل
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001454/001

 • مشخصات ظاهری:240ص.
 • یادداشت:عنوان اصلیThe intelligent investor c2003
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001520/002

 • مشخصات ظاهری256 :ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Trading with Ichimoku clouds:the essential guide Ichimoku Kinko Hyo technical analysis ,c2010
قیمت: ۳۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10083/001

 • مشخصات ظاهری:1جلد
 • موضوع:صندوق تأمین سرمایه گذاری
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001642

 • مشخصات ظاهری :263ص.:11*17س م.
 • یادداشت:عنوان دیگر:برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (90-94)
قیمت: ۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002114

قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال