• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه


کد محصول: 2002014

 • چکیده
 • عنوان :قوی سیاه
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
۱۸ ٪
تخفیف
سلف و اوراق سلف

کد محصول: 10085

 • مشخصات ظاهری :265ص
 • موضوع:بازار سرمایه
قیمت قبلی:۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001341

 • مشخصات ظاهری:160ص
 • موضوع:امور مالی طرح ها
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001452

قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10051

قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10029

 • مشخصات ظاهری     :   ص 7
 • رده بندی کنگره: 1389 8 گ 3 الف / 2 / 5720 HG
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10099

 • مشخصات ظاهری     :   ص 190
 • شماره کتابشناسی ملی: 2229064
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001925

قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100158

قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001350/001

 • مشخصات ظاهری :330ص .:مصور,جدول,نمودار.
 • موضوع:طرح های صنعتی --ارزشیابی
قیمت: ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002185

قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002177

قیمت: ۳۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100122

 • چکیده
 • تدوین:سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001149/001

 • مشخصات ظاهری     :   ص 224
 • رده بندی کنگره: 1392  2 م 2 ک / 4551 HG
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال